ការបង្ហាញ ១–9 នៃ 11 លទ្ធផល

ការបង្ហាញ LED ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដល់កម្រិតមួយចំនួន, អាចជាអេក្រង់ LED ប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត, អ្វីគ្រប់យ៉ាងអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង, ជម្រេភីកសែល, រូបរាង, ផលប៉ះពាល់, ល.

WhatsApp WhatsApp ពួកយើង