បង្ហាញទាំងអស់។ 9 លទ្ធផល

អេក្រង់ LED ភីចសែលតូចចង្អៀតប្រើ P0.9, គម្លាតភីកសែល P1.25-2.5mm ដើម្បីផ្តល់រូបភាពច្បាស់. វាកំពុងផ្តល់រូបភាពនិងវីដេអូពិតដល់ជីវិត.

WhatsApp WhatsApp ពួកយើង