ការបង្ហាញ ១–9 នៃ 12 លទ្ធផល

បង្ហាញអំពូល LED ជួលក្នុងផ្ទះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នានា, ដំណាក់កាល, ហាង, ស្ទូឌីយោទូរទស្សន៍, និងកន្លែងផ្សេងទៀត, ភីកសែលពី P1.953mm P2.9 P3.9 P4.81mm ដល់ P6.25.

WhatsApp WhatsApp ពួកយើង